Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (EU-OHSA) on sitoutunut tekemään Euroopasta turvallisemman, terveellisemmän ja tuottavamman paikan työskennellä. Virasto edistää riskien ehkäisyä jakamalla tietoa hyvistä toimintatavoista työpaikoilla. Riskien ehkäisyn varmistamiseksi on luotu Euroopan turvallisuus- ja terveysasioita koskeva lainsäädäntö. Lisäämällä tietoisuutta työpaikoilla esiintyvistä vaaroista virasto pyrkii luomaan turvalliset työpaikat kaikissa Euroopan maissa.

Työsuojelulainsäädäntö

Huolehtimalla siitä, että työntekijöillä on turvallinen työpaikka, jossa he voivat työskennellä tehokkaasti, on tärkeää toteuttaa määräysten mukaiset toimenpiteet, joilla onnettomuus- ja vaaratilanteet voidaan ehkäistä. Toimenpiteillä voidaan tunnistaa ja arvioida työpaikan riskit ja näin lisätä turvallisuutta ja luoda työntekijöille hyvinvoiva työympäristö.

Euroopan työsuojelulainsäädäntö

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OHSA) vastaa Yhdysvaltain työterveys- ja työturvallisuusvirastoa (OHSA), joka on osa Yhdysvaltain työministeriötä. Nämä järjestöt ovat huolissaan ihmisten turvallisuudesta ja terveydestä työpaikoilla ympäri maailmaa. Turvallisten työpaikkojen luomiseksi virasto on laatinut terveyttä ja turvallisuutta koskevia määräyksiä, joita tulee toteuttaa kaikissa Euroopan maissa.

Tämä terveyttä ja turvallisuutta koskeva lainsäädäntö on laadittu työturvallisuustutkimusten pohjalta ja viimeistelty yhdessä hallitusten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kanssa. Laadittujen määräysten toimeenpanon helpottamiseksi on tarjolla erilaisia ohjeita ja standardeja, koulutusta sekä käytännön opastusta. Jekashop tarjoaa tuotteita, jotka voivat olla erittäin hyödyllisiä laadittujen standardien vaatimusten täytäntöönpanossa omassa työympäristössänne. Kannattaa tutustua valikoimaamme.

Viraston laatima työsuojelulainsäädäntö edellyttää monia toimenpiteitä työturvallisuuden ja –terveyden osalta. Laaditut direktiivit ovat oikeudellisesti sitovia ja eurooppalaisten standardointielinten hyväksymiä.  Direktiivit perustuvat EU:n työsuojelulainsäädäntöön ja määrittävät vähimmäisvaatimukset ja perusperiaatteet sekä työnantajia ja työntekijöitä koskevat vastuut työturvallisuudessa. Lainsäädäntö sisältää:

  • EU-direktiivit
  • EU-suuntaviivat
  • EU:n standardit


EU direktiivit:
Direktiivi on Euroopan unionista tehdyn sopimuksen nojalla annettu säädös. Se on kaikilta osiltaan sitova, ja jäsenvaltioiden on saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä tietyn määräajan kuluessa. Direktiivi astuu voimaan sen jälkeen, kun se on annettu tiedoksi jäsenvaltioille tai julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. EU valtuutetaan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan antamaan työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia direktiivejä.

EU:n suuntaviivat: Suuntaviivat eivät ole sitovia asiakirjoja vaan niillä pyritään helpottamaan EU:n direktiivien täytäntöönpanoa. Suuntaviivat tarjoavat käytännön ohjeita riskien ja altistumisvaarojen ehkäisyyn sovellettavista parhaista käytännöistä.

EU:n standardit: ”Yhdenmukaistettu” standardi on standardi, jonka jokin eurooppalainen standardointielin on antanut Euroopan komission pyynnöstä. Niin sanottu uusi lähestymistapa on innovatiivinen tapa toteuttaa teknistä yhdenmukaistamista jakamalla vastuu EU:n lainsäätäjän ja eurooppalaisten standardointielinten kesken.

Työsuojelulainsäädäntö käytännössä

Hyvien työterveys- ja turvallisuusstandardien täytäntöönpano alkaa tehokaan ja hyvin järjestellyn työympäristön suunnittelulla. Työympäristön hyvällä suunnittelulla voidaan poistaa vaarat sekä pienentää niiden riskien aiheuttamia vaaroja, joita ei voida täysin poistaa. Sen lisäksi, että työympäristö on suunniteltu turvalliseksi, olisi oltava menettely jolla varmistetaan, että työntekijät ovat riittävän hyvin perillä asioista. Jekashopissa myytävät tuotteet ovat avuksi työsuojelumääräyksien täytäntöönpanossa.

Eri alueiden, kulkuteiden ja kuljetusreittien osoittamiseen voidaan käyttää lattiamerkintöjä.  Valikoimistamme löytyy erikokoisia, muotoisia ja värisiä lattiamerkkejä. Toinen tuoteryhmä, jota voi hyödyntää määräysten täytäntöönpanossa, on törmäyssuojat. Törmäyssuojien avulla voidaan ehkäistä onnettomuuksia ja vähentää onnettomuuksien aiheuttamia vahinkoja. Jekashopista löytyy useanlaisia törmäyssuojia kuten aidat, kaiteet sekä seinä- ja kulmasuojat.

Valikoimista löytyy myös teollisuuspeilejä, jotka tehokkaalla tavalla parantavat turvallisuutta ja ehkäisevät onnettomuuksia työpaikoilla. Teollisuuspeilejä voidaan käyttää risteyksissä, kuolleissa kulmissa ym. varmistamaan, että työntekijät saavat riittävästi tietoa työympäristöstään ja muista työntekijöistä. Jekashopin valikoimiin kuuluu jopa 50 erimuotoista ja –kokoista teollisuuspeiliä. Myös erilaisten kylttien ja paikkamerkkien avulla voidaan parantaa työturvallisuutta. Työympäristössä sijaitsevien telineiden, osastojen, käytävien tai muiden alueiden sijainnin voi merkitä kylttien avulla. Jekashopissa tarjolla olevat kyltit nopeuttavat ja helpottavat paikantamista ja siten parantavat turvallisuutta ja tehokkuutta työpaikallanne.

Ja viimeisimpänä, mutta ehdottomasti ei vähäisimpänä, on Jekashopista saatavilla tikkaita ja liikuteltavia työtasoja. Tikkaat tarjoavat työntekijöille tehokkaan ja turvallisen keinon korkealla sijaitsevien tuotteiden ja laitteiden tavoittamiseksi.